"Dit is failliet van onze sector": Belgische topclubs schieten fiscaal voorontwerp af

  Het voorontwerp van de minister van Financiën betekent het einde van het Belgisch topvoetbal en de Belgische topclubs, luidt het in een brief.

  Bij de begrotingscontrole maakte de federale regering bekend dat het de belastingvoordelen in het voetbal aan banden wil leggen. Vanochtend bracht De Morgen een voorontwerp van een programmawet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem naar buiten, de Belgische topclubs verslikten zich in hun koffie. "Dit kan een impact van 170 miljoen euro hebben, hiermee worden we gedecimeerd", luidt het in een gezamenlijke brief.

  Op en naast het veld gaat het soms hard tegen onzacht tussen Club Brugge, Anderlecht, Antwerp, Genk, Gent en Standard, maar de 6 topclubs vonden elkaar vandaag snel in een gezamenlijk standpunt over "voorstellen die in totaliteit zouden kunnen oplopen tot een recurrente impact van 170 miljoen euro. Dat is per definitie het failliet van de sector".

   

  Wat schrijft De Morgen, dat het voorontwerp van de nieuwe wet kon inkijken? Vanaf 1 januari zou er een enorme belastingverschuiving in het Belgische voetbal komen. Het zijn vooral onze topclubs die miljoenen dreigen te verliezen.

   

  Zo zullen belastingkortingen geplafonneerd worden en enkel nog mogen gebruikt worden voor de lonen en begeleiding van jonge, zelf opgeleide sporters en voor de bouw en renovatie van stadions.

  Niet meer voor de lonen van de toppers dus. Op dit moment moeten clubs slechts 20 procent van de normale belastingen betalen op spelerslonen. Met de overige 80 procent mogen ze eigenlijk doen wat ze willen. Maar dat gaat dus veranderen.

   

  Zo haalde Anderlecht op de spelerslonen van het seizoen 2019-2020 een fiscaal voordeel van 15 miljoen euro en Club Brugge 11,9 miljoen euro. Dat zou vanaf 2022 beperkt worden tot 4 miljoen. Reken het verschil maar uit. Ook voor Standard, Gent en Genk komt het verlies op meer dan 5 miljoen. Voor de kleinere clubs zou de wet wel nog meevallen, omdat ze qua spelerslonen onder de 4 miljoen euro zitten.

   

  Het kabinet van het ministerie van Financiën zegt dat het ontwerp nog niet af is en nog gestemd moet worden in het parlement.

  Topclubs schieten voorstel af: "Het Belgisch topvoetbal houdt op te bestaan"

  MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verwierp het voorstel meteen op Twitter: "Er is geen politiek akkoord. Het zal er dan ook niet komen. Dank u." Zijn partij zit nochtans in de meerderheid.

   

  Al snel volgden ook de 6 topclubs unisono met een uitgebreid schrijven. Ze formuleren scherp hun versie en visie van de feiten en presenteren hun ondergang als de plannen doorgang vinden. Wij geven de brief hier integraal mee.

  "Op 20 oktober berichtte de regering dat er in de schoot van de begrotingsbeslissingen een politiek akkoord werd gevonden voor een inperking van de sector specifieke (para)fiscale voordelen van de profsport ten belope van 43 miljoen euro. Er werd opdracht gegeven aan ministers Vandenbroucke (30 miljoen) en Van Peteghem (13 miljoen) om in overleg met de sector de modaliteiten van dat akkoord te verfijnen. De Belgische topclubs erkennen deze (para)fiscale evolutie, assumeren deze inperking en zijn bereid tot sectorieel overleg om de maatregelen hun doel, met name een vrijwaring van internationale competitiviteit en vooral een incentivering van jeugddoorstroming, te realiseren.

  "Wat daarna in de programmawetten verscheen, vooral als het gaat om de beperking van de sectorspecifieke recuperatie bedrijfsvoorheffing, slaat ons met verstomming. We kunnen niet anders dan vaststellen dat er voorstellen worden geformuleerd die volgens de berekeningen in totaliteit zouden kunnen oplopen tot een recurrente impact van 170 miljoen. Dat is per definitie het failliet van de sector."

  "Meer specifiek worden de ‘topclubs’ geraakt daar zij vaak het grootste budget, de beste spelers en bijgevolg ook de hoogste spelerslonen betalen. Laat dat nu net de clubs zijn die – nagenoeg als enige – nog in Belgische handen zijn, en hard inzetten op jeugddoorstroming en lokale verankering op vlak van opleiding en sociale werken. Dit ging in de voorbije jaren gepaard met zeer substantiële infrastructuurinvesteringen in jeugdopleidingscentra. Deze clubs staan per definitie hoog gerangschikt in het programma jeugdlicentie dat de investeringen en inspanningen in jeugdvoetbal catalogeert. Deze clubs stallen bijgevolg het overgrote deel van de Belgische talenten en leveren het merendeel van de spelers voor de nationale jeugdploegen. En dat in een internationaal uiterst concurrentieel speelveld."

  "De Belgische topclubs die samen meer dan 80 % van het het ‘product’ Belgisch voetbal uitmaken, die Europees voetbal spelen, die het leeuwendeel van het publiek in de stadions en op TV lokken, die elke dag media maken en café’s laten vollopen, die de leveranciers van Belgisch toptalent zijn voor zichzelf en De Rode Duivels worden hiermee gedecimeerd."

  "Ondertussen komt de programmawet in de krant als een fait accompli, met de ambitie om die in te voeren in januari, halverwege het budgettaire voetbaljaar en het voetbalseizoen. Alternatieve voorstellen die zowel budgettair als doelmatig zeer efficiënt zouden zijn, zoals het verhogen van het minimumsalaris voor niet EU'ers ter bevordering van de keuze voor jonge Belgische talenten, worden nergens vermeld.

  "Als de voorstellen in de fiscale programmawet bewaarheid worden zal het Belgisch topvoetbal in zijn huidige vorm, zowel nationaal, internationaal op clubniveau als qua niveau van de nationale ploegen ophouden te bestaan. Het effect van de maatregelen zal per definitie contraproductief zijn. Jonge Belgen zullen niet rijpen in Belgische opleidingen. Ze zullen naar het buitenland verhuizen en onzichtbaar worden in de Belgische competitie."

  "Dat of de inkomsten moeten op de kap van fans gegenereerd worden. En ook dat is relatief want om dergelijke impact te compenseren, volstaat zelfs een verdrievoudiging van de ticketprijzen voor fans niet. België, dat in een recente wetenschappelijke studie in de buik van het Europese peloton zit wat betreft fiscaliteit, zal per definitie wegkwijnen. Weg ambitie en trots voor miljoenen voetbalfans en weg Belgisch ondernemerschap in het voetbal."

  "Het spreekt voor zich dat wij op elk moment bereid zijn tot constructief overleg met de bevoegde ministers. Wat nu voorligt echter, is een ondoordachte, contraproductieve en zijn doel missende systematiek, waar wij ons niet kunnen bij neerleggen."

  Pro League: "Impact zal rampzalig zijn"

  Kort na de brief van de Belgische topclubs verspreidde ook de Pro League, de vereniging van profclubs, een communiqué. "Het voorontwerp werd vandaag besproken door de Raad van Bestuur", klinkt het.

   

  "De Pro League beseft dat een aanpassing van het sociale regime wenselijk is en werkte daarom ook een nota uit die beantwoordt aan de voorgelegde budgettaire krijtlijnen betreffende het sociale regime (€30 miljoen) en het fiscale statuut (€13 miljoen)."

   

  "De elementen uit het voorontwerp van het hervormde fiscale wet die nu weergegeven zijn, zijn echter bijzonder verontrustend."

   

  "De impact hiervan zal voor het Belgische professionele voetbal rampzalig zijn. Jonge talenten en gevestigde namen zullen niet meer te houden of te halen zijn en het zal voor onze clubs zo goed als onmogelijk zijn om nog Europese prestaties te leveren."

   

  "De Pro League zet zijn constructief overleg met de overheden en kabinetten voort, met als objectief, binnen een correct sociaal en fiscaal kader, de competitiviteit en kwaliteit van onze competities te vrijwaren met respect voor de budgettaire afspraken."

  De elementen uit het voorontwerp van het hervormde fiscale wet die nu weergegeven zijn, zijn bijzonder verontrustend. 

  Pro League

  KBVB: "Evenwicht vinden tussen billijke fiscaliteit en competitiviteit van topclubs"

  Ook de Belgische voetbalbond laat van zich horen in het gevoelige debat. "Ook als Belgische Voetbalbond maken ook wij ons grote zorgen om de impact van de maatregelen die vandaag benoemd worden in de pers", schrijft de KBVB bij monde van CEO Peter Bossaert.

   

  "We hebben begrip voor het streven van de regering naar een billijke fiscaliteit met inachtneming van de regelgeving rond staatssteun, maar het pakket maatregelen vervat in het voorontwerp van wet is danig disproportioneel en riskeert onze clubs te doen verdrinken in het internationale voetbal-ecosysteem waarvan ze deel uitmaken."

   

  "Als Voetbalbond weten we hoe belangrijk internationaal succes is voor de financiële en sportieve gezondheid van onze topclubs, voor het aantrekken en de opleiding van nieuwe topspelers, voor de doorstroming van dat talent naar de nationale jeugdploegen en Rode Duivels en voor de talloze fans."

   

  "Er moet een juist evenwicht gevonden kunnen worden tussen een billijke fiscaliteit en het in stand houden van de competitiviteit van onze topclubs. We zijn als KBVB beschikbaar om een rol te spelen in de zoektocht naar oplossingen en graag bereid om met de betrokken clubs en de regering mee aan tafel te schuiven."