Ga naar de inhoud

Wedstrijdreglement Sporza

 di 1 mei 2018 17:51

Dit is het algemeen wedstrijdreglement voor Sporza. Indien er voor

een wedstrijd een bijzonder wedstrijdreglement is of extra wedstrijdregels
worden gecommuniceerd, geldt dit algemene reglement in aanvulling op het bijzonder reglement of de extra wedstrijdregels. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het bijzonder wedstrijdreglement heeft het bijzonder reglement voorrang.

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de  deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Sporza organiseert via haar
website, andere online kanalen (zoals Youtube, Facebook, Twitter) of op een andere wijze.

 

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende
bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

 

Sporza is een merk van de Vlaamse radio- en televisieomroeporganisatie (VRT) NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1043 Brussel, A. Reyerslaan 52 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Brussel) onder het nummer 244.142.664.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is,
deelnemen aan een wedstrijd van Sporza, met uitzondering van medewerkers van de VRT en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

 

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke
toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige
deelneemt aan een wedstrijd gaat Sporza ervan uit dat hij/zij toestemming heeft
van zijn/haar ouders/voogd.

 

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk
ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar
recht op een prijs worden afgenomen.

 

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bvb betalend vast nummer, SMS,MMS …) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Sporza voor de deelname aan een wedstrijd.

 

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde
adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.

 

Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch gedurende 4 weken vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van
wedstrijden georganiseerd door Sporza. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn
geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van Sporza, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst
deelnam.

 

2.4. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht
op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord
insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door
uitloting.

 

3.2. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening (of schilderij), tekst of video, worden de winnaar of
winnaars bepaald door Sporza in functie van de door hem vooropgestelde
beoordelingscriteria.

 

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Sporza/VRT de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte:

 

·        te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Sporza/VRT en andere online kanalen (zoals facebook, youtube, …);

 

·        te verwerken in radio- en televisieprogramma's en deze programma's op om het
eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren

 

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en
persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Sporza/VRT tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

 

Sporza is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en
gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve
inbreng verwijderen.

 

3.3. In het geval de wedstrijd de deelname betreft aan een (e-)sportwedstrijd, zoals deelname aan een elektronisch spel, wordt de winnaar bepaald door de wedstrijdregels welke vooraf door Sporza worden opgelegd, en de spelregels eigen aan de
(e-)sportwedstrijd.

 

Door deel te nemen aan een (e-)sportwedstrijd, verleent de deelnemer Sporza/VRT de toestemming om beelden van de (e-)sportwedstrijd, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en voor een periode van 10 jaar, wereldwijd:

 

·        te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Sporza/VRT en andere online kanalen (zoals facebook, youtube, …);

 

·        te verwerken in radio- en televisieprogramma's en deze programma's op om het
eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren.

4. Prijzen

4.1. De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan een derde. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

 

4.2. Sporza kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

 

4.3. De prijs is beperkt tot de (“naakte”) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat de VRT bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou
verlenen of toekennen.

 

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,...) dan behelst de prijs ook enkel en
alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de
activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen
aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht
beperken in de tijd.

 

4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

 

4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant,
invoerder of verkoper.

 

4.7 Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld
door een meerderjarige) en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. 
Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door Sporza bekostigd,
tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis. 

5. Aansprakelijkheid van Sporza

5.1. Sporza is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

 

5.2. Sporza is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn
deelname.

 

5.3 Sporza is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd
en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Sporza niet
verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt.
Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze
beschadigd werd, kan Sporza niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het
toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op
een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan Sporza de
prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorzien periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene
periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Sporza de prijs
toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

 

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail
communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting
of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Sporza.

 

5.5. Indien Sporza genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Sporza
hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

5.6. Sporza is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Sporza kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

 

5.7. Sporza is niet aansprakelijk voor organisatorische of technische problemen bij
(e-)sportwedstrijden. Bij technische storingen, onderbrekingen en/of andere
problemen heeft Sporza het recht te beslissen om (e-)sportwedstrijden te laten
herspelen, dan wel een winnaar aan te duiden. Deelnemers kunnen zich niet
verzetten tegen deze beslissing. 

 

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de VRT in dit artikel
doet geen afbreuk aan het feit dat de VRT in alle geval aansprakelijk zal zijn voor
haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of
lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen
onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Sporza in een bestand opgenomen.

 

Het beleid van Sporza/VRT met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van VRT, met name www.vrt.be/nl/info/privacybeleid.


 

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs
winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de
website en andere online kanalen (zoals Youtube, facebook, …), alsook
de website en online kanalen van eventuele mede-organisatoren, alsook in de
geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage
over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Sporza houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken,
misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Sporza zich het recht voor om de
betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet
definitief - voor andere wedstrijden van Sporza of van VRT uit te sluiten.

 

Sporza behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Sporza geleden schade (inclusief imago-schade).

 

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden
aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden
gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch). Beslissingen tot
aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Sporza te worden gelezen als
verwijzend naar zowel Sporza als de mede-organisator(en).

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van Sporza aanvaardt de deelnemer volledig dit
wedstrijdreglement en alle beslissingen die Sporza in verband met de wedstrijd
zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden
als punt van reglement.

 

9.2. Indien zulks vereist is, kan Sporza dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Sporza en kan daar desgewenst worden afgedrukt.