Ga naar de inhoud

RSS

U wilt het sportnieuws op de voet volgen? Dan is de RSS-dienst van sporza.be een goede oplossing.

U wilt het nieuws volgen zonder van pagina naar pagina te klikken? Sporza.be biedt van elk van zijn rubrieken een RSS-datastroom aan.De nieuwsstroom van de homepage kunt u integreren via onderstaande links

Gebruiksvoorwaarden RSS op niet-VRT-mediaU mag de RSS-datafeeds die u kosteloos worden aangeboden op sporza.be gebruiken als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden. 


U gebruikt de RSS-datafeeds niet voor commerciële doeleinden of in het kader van een betalende dienstverlening. U vermeldt bij het gebruik van de datafeeds duidelijk sporza.be als bron en u zorgt voor een doorlink vanuit elke titel naar het overeenstemmende artikel op sporza.be. 


De RSS-datafeeds mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België. 


Het gebruik van de links geeft u niet het recht de VRT op enige wijze te associëren met uw site. 


U aanvaardt dat de VRT niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-datafeeds. De VRT blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van zijn nieuwsberichten, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de links en u vrijwaart de VRT tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.