Er komt een onderzoek naar de coaching en de werking van de Yellow Tigers

  De Yellow Tigers met hun bronzen EK-medailles in 2013.

  Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft topmagistraat Bart Meganck de opdracht gegeven om de klachten over de werking en coaching van het nationale volleybalteam voor vrouwen te bekijken. Eerder leidde hij de onafhankelijke ethische commissie die de gang van zaken in het turnen onderzocht. Sport Vlaanderen steunt de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag.

  Weyts: "Wil een serener klimaat creëren door topmagistraat aan te stellen"

  In het Canvas-programma De Prijs van de Winnaar getuigden enkele voormalige Yellow Tigers over coach Gert Vande Broek

   

  Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft topmagistraat Bart Meganck nu gevraagd om de werking en de coaching onder de loep te nemen. Als neutrale autoriteit zal hij alle aantijgingen bekijken, evenals de precieze omstandigheden.

   

  "Er moet nu sereniteit komen", vindt Weyts. "Verschillende partijen hebben heel duidelijk stelling ingenomen. Een neutrale autoriteit moet proberen om klaarheid te scheppen en desgevallend aanbevelingen te doen."

   

  "De aantijgingen zijn van een andere orde als de getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld en hebben ook niet echt betrekking op minderjarigen, maar maken wel veel emoties los en veroorzaken veel beroering. Verschillende partijen hebben in de media heel duidelijk stelling ingenomen en er dreigt een impasse die niemand vooruit helpt", klinkt het voorts in een mededeling van het ministerie.

  De aantijgingen zijn van een andere orde als de getuigenissen over
  grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld en hebben ook niet echt betrekking op minderjarigen, maar maken wel veel emoties los en veroorzaken veel beroering.

  Deed eerder al onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld

  "Bart Meganck is een sterke en geloofwaardige figuur, die de sportwereld van binnenuit kent", zegt minister Ben Weyts.

   

  "Hij kan ook in dit dossier de neutrale autoriteit zijn die de sereniteit herstelt, klaarheid schept en desgevallend aanbevelingen doet."

   

  Meganck - zelf een voormalig topatleet  - stond al aan het hoofd van de expertencommissie die onderzoek deed naar grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld. Het rapport van de expertencommissie vormde toen de basis voor een integriteitsbeleid bij de Gymnastiekfederatie (Gymfed).

  Bart Meganck kan ook in dit dossier de neutrale autoriteit zijn die de sereniteit herstelt, klaarheid schept en desgevallend aanbevelingen doet.

  Minister Ben Weyts

  Topmagistraat Bart Meganck.

  Sport Vlaanderen steunt de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag

  Sport Vlaanderen steunt de beslissing van de minister. In een persbericht somt het agentschap voor Sport de maatregelen op die het de afgelopen jaren genomen heeft.

   

  Er is de voorbije jaren ontzettend veel geïnvesteerd in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag: in betere procedures, gedragscodes en preventieve maatregelen. Zo is elke sportfederatie sinds 1 januari 2021 bij decreet verplicht om zowel een onafhankelijk Aanspreekpunt Integriteit (API) als een tuchtcommissie te hebben voor grensoverschrijdend gedrag.

   

  De API is een onafhankelijke vertrouwenspersoon met een duidelijk mandaat om
  gevallen van grensoverschrijdend gedrag te registreren en van daaruit maatregelen te nemen. De gegevens van de API zijn voor elke sportfederatie te vinden op haar website. Bij twijfel of onduidelijkheden kunnen (top)sporters
  ook contact opnemen met het Centrum voor Ethiek in de Sport, dat we subsidiëren om de sportsector te ondersteunen, proactief en reactief.

   

  Daarnaast zijn ook specifieke topsportmaatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Zo streven we ernaar om multidisciplinaire teams in te zetten in de omkadering van topsporters en beloftevolle jongeren (trainers, coaches, sportpsychologen, voedingsspecialisten, kinesitherapeuten, dokters, ….). We zetten in op vorming van coaches, onder andere over thema’s als eetproblematiek en mentale druk.

   

  We schrijven competentieprofielen uit voor sleutelposities in de topsportwerking
  van federaties, en we stippelen vormingstrajecten uit voor technische directeurs topsport en high potential coaches. Ook binnen de opleidings- en bijscholingstrajecten voor trainers in de Vlaamse Trainersschool is er structureel en systematisch aandacht voor motiverend coachen, omdat we dit een essentiële basishouding voor trainers vinden.

   

  Sport Vlaanderen neemt grensoverschrijdend gedrag zeer ernstig. Systematische verwijten of persoonlijke beledigingen zijn nooit goed te praten, ook niet in de soms harde topsportcontext. Zeggen waar het op staat, kan ook op een menselijke manier. Dat is waar topsport voor wil en moet staan, dat is het topsportklimaat dat Sport Vlaanderen nastreeft. Daarom betreuren we ten zeerste dat de topsporters die getuigd hebben dit hebben moeten meemaken.

   

  Elke klacht van elke (ex-)(top)sporter zal altijd serieus genomen worden door Sport Vlaanderen. We kiezen daarbij nooit partij en zullen altijd in alle sereniteit de tijd nemen om de verschillende aspecten tegen het daglicht te houden. We roepen (ex-)(top)sporters actief op om zich uit te spreken, om wantoestanden en problemen te melden.

   

  We streven naar een topsportklimaat waarin het geen kwestie is dat topsporters moeten "durven" te spreken, maar dat ze dat vanzelfsprekend kunnen en ook doen.
  We geloven dat we met deze aanpak op de goede weg zijn om een topsportklimaat te creëren waarin topsporters op élk vlak kunnen floreren.